Skip links

Gebruiksvoorwaarden (‘Terms of service’)

Versie: 9 – Laatse update: 14/10/2020

Algemeen

De Kluster app en kluster.work website (verder de app en de website) zijn eigendom van en worden beheerd door Done! BV.

E-mail: [email protected]

Adres maatschappelijk zetel: Gouverneur Roppesingel 81, 3500 Hasselt

Ondernemingsnummer: BTW BE 0674.685.181

Door de toegang tot en het gebruik van de app of website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de app en de website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Done! BV of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie in de app en op de website is van algemene aard. De informatie is niet altijd aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Done! BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de app of website onbeschikbaar zou zijn, zal Done! BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Done! BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de app of website.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de app of website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder contacteren.

De inhoud van de app en website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Done! BV geeft geen garanties voor de goede werking van de app en website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de app en website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website of app.

Done! BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van de app of de website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De app en website kunnen hyperlinks bevatten naar websites, apps of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze apps, websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Done! BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze apps, pagina’s of websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Done! BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade geleden door de gebruiker, die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van de app of website.

Kluster is een platform in het kader van de Belgische deeleconomie. Inkomsten verworven via Kluster zijn onderhevig aan belastingen volgens de bepalingen in de Belgische wetgeving. Done! BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen geleden door de gebruiker ten gevolge van het overschrijden van bepaalde grenzen zoals gesteld in de Belgische wetgeving. Kluster probeert hierover zijn gebruikers zo goed mogelijk te adviseren, echter kunnen hieraan ook geen rechten ontleend worden. Zoals eerder vermeld is Done! BV niet aansprakelijk voor schade geleden door gebrekkige of foute informatie op de app of website.

Abonnement

Het gebruik van Kluster als klusser vereist een abonnement. In de gratis abonnementsformule is het niet toegelaten om op eender welke wijze contactgegevens uit te wisselen. Misbruik van deze regel zal resulteren in het vervallen van het recht om met klanten te communiceren zonder betalend abonnement of mogelijk tot uitsluiting van het platform.

Als professional (je bent zelfstandig en factureert zelf aan de klant) ben je verplicht een PRO abonnement te nemen. Professionals met een particulier abonnement moeten upgraden naar PRO of kunnen hun toegang verliezen.

Als bedrijf (je stelt andere personen te werk) ben je verplicht een Kluster Business abonnement te nemen. 

Professionele klussers en bedrijven die onrechtmatig gebruik maken van het platform kunnen hiervoor extra kosten aangerekend worden.

Betalingen

Via de Kluster app is het mogelijk om betalingen uit te voeren. Alle betalingen worden afgehandeld door Mollie Payments, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland. De Kluster app of website houdt geen kaartgegevens bij.

Voor alle betalingen geldt een termijn van 20 dagen na levering van de dienst, waarna een eerste herinnering volgt. Indien hier niet aan voldaan wordt binnen de 10 dagen wordt u in gebreke gesteld en volgt een herinnering waarbij 10% kosten worden aangerekend op het verschuldigde bedrag.

Cadeaubonnen

Onder bonnen verstaan we cadeaubonnen en kortingsbonnen.

Cadeaubonnen hebben een unieke code, via deze code zijn ze te activeren op je Kluster account. Je dient de code van een cadeaubon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal, verlies of beschikbaar stellen aan derden kunnen onbevoegden deze code claimen. Er wordt geen vergoeding of nieuwe code gegeven in voorgaande gevallen. Een cadeaubon kan slechts eenmaal geclaimd worden. Done! BV behoudt zich het recht om in het geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden van bonnen worden vermeld bij de code. Iedere bon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de bon niet meer worden gebruikt. Als er geen geldigheidsduur is vermeld, geldt de standaard periode van 2 jaar na aankoop. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan bonnen die omwille van vervaldatum, waarde of andere voorwaarden niet kunnen gebruikt worden.

Bonnen kunnen enkel ingewisseld worden bij betalingen via het platform.

Bonnen of restwaarde ervan zijn nooit inwisselbaar voor geld. Cadeaubonnen zijn niet overdraagbaar en zijn na activatie gekoppeld aan 1 account.

Het oneigenlijk gebruik van bonnen (bijvoorbeeld door genereren, hacking, of andere handelingen die buiten de normale intentie van de bon vallen) kan resulteren in het ontzeggen van het gebruik van bonnen of uitsluiting van het platform. Fraude wordt bestraft.

Het is niet toegelaten om bonnen te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Ecocheques

Ecocheques kunnen gebruikt worden voor een beperkt aanbod van diensten. De diensten waarvoor ecocheques aanvaard zijn worden bepaald door de Belgische federale overheid. Het gaat bijvoorbeeld om (onderhevig aan wijzigingen): 

  • Alle herstellingen van producten met uitsluiting van apparaten met niet-elektrische motoren
  • Alle diensten die er specifiek op gericht zijn om water en energie te besparen
  • Alle diensten om woningen te isoleren (thermisch en akoestisch)
  • De plaatsing, onderhoud en herstelling van producten die met ecocheques betaald worden

Ecocheques kunnen gebruikt worden bij particuliere klussers en bij professionele klussers in zoverre de betaling via het platform verloopt. Professionele klussers kunnen er voor kiezen de facturatie en betaling buiten het platform te laten gebeuren, in dit geval kan de klant niet met ecocheques betalen.

Enkel de elektronische ecocheques van Sodexo en Monizze worden aanvaard.

Geoorloofd gebruik

De Kluster app heeft als doel particulieren met elkaar in contact te brengen voor het uitvoeren van werken onder het wettelijk stelsel van de deeleconomie. Hiernaast zal men ook zelfstandigen kunnen boeken die adverteren op het platform. Het is niet toegelaten om de app te gebruiken voor andere doeleinden.

Klanten en klussers zijn verplicht alle communicatie, activiteiten en betalingen via het platform te laten verlopen zodoende steeds binnen het wettelijke kader te blijven. Enkel indien de klusser een actief PRO account heeft kunnen de betalingen rechtstreeks aan de klusser gebeuren die hier dan de nodige facturatie rond voorziet.

Het is niet toegestaan om contactgegevens door te geven om de communicatie buiten het platform te laten gebeuren.

Gedragscode

Elke gebruiker van het platform verbindt zich er toe om op geen enkele manier misbruik te maken van het platform, de data en de andere gebruikers. Het gebruiken van mogelijk aanstootgevende inhoud is niet toegelaten. Het benaderen van andere gebruikers moet steeds betrekking hebben op de vraag van de klant. Klussers mogen klanten niet proactief benaderen of op andere manieren ongewenste reclame verspreiden op het platform.

Kluster behoud steeds het recht om actief alle communicatie en gebruikers te screenen en om waar nodig accounts te blokkeren of data te verwijderen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.