Skip links

Wedstrijdreglement Paaswedstrijd 2020

paaswedstrijd

Laatste wijziging: 08/04/2020

Artikel 1: algemeen en organisatie

Deze actie wordt georganiseerd door Done! BV, BTW BE 0674.685.181, Gouverneur Roppesingel 81, 3500 Hasselt (hierna: de organisator). Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel op de wijze en via de kanalen zoals vermeld worden bij de wedstrijdinformatie. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken en om een aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden te publiceren indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor een verplichting of aansprakelijkheid van de organisator. De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele technische problemen. Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit reglement. De beslissingen van de organisator – over de wedstrijd, over de deelname, over de aanduiding van de winnaar, over de toepassing van het reglement en ook over alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien – zijn bindend. 

Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of niet afdwingbaar zou zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.  

Artikel 2: deelnemers

Elk persoonlijk profiel (sociale media) of natuurlijk persoon (offline) kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd.

Deelnemers zijn inwoner van België.

Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende elektronische adressen, door opgave van verschillende identiteiten of op welke manier ook, is niet toegestaan.

Bedrijfspagina’s, groepen of profielen die niet aan de regels van het sociale mediakanaal waarop de wedstrijd aangekondigd wordt voldoen, worden uitgesloten.

Personeelsleden en bestuurders van Done! BV worden van de wedstrijd uitgesloten.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Done! BV ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

Artikel 3: termijn

Deelnemen aan deze wedstrijd kan vanaf vrijdag 10 april 2020 tot en met zondag 26 april 2020.

Artikel 4: wedstrijd

Om op een geldige manier deel te nemen aan de wedstrijd dienen deelnemers volgende acties te voltooien:

  • In de Kluster app het profiel van de ‘paashaas’ ontdekken, deze contacteren en de wedstrijdvraag beantwoorden.
  • Het Kluster account van de deelnemer moet nog steeds bestaan op het moment dat de wedstrijd wordt afgesloten, om kans te maken op prijzen. 

Artikel 5: winnaars

De winnaars van de wedstrijd zijn de 3 personen die voldoen aan alle voorwaarden uit artikel 4 en het resultaat van de wedstrijdvraag het dichtst benaderen. Bij ex aequo telt het tijdstip van voltooien van de laatste niet voltooide voorwaarde om de winnaar te bepalen. De 53 winnaars ontvangen in deze volgorde de volgende prijzen:

  1. Een gasbarbecue van barbecook
  2. Een ‘noise cancelling’ hoofdtelefoon van JBL
  3. ‘Netflix’ krediet t.w.v. €96
  4. 50 keer €5 kluskrediet van Kluster, één jaar geldig

Indien de prijs dient te worden afgehaald dan verliest de winnaar ieder recht op de prijs indien hij deze niet binnen de vermelde periode afhaalt. Prijzen worden enkel verzonden in België. 

Winnaars geven door hun deelname aan de wedstrijd toestemming tot de publicatie van hun naam, gemeente en hun identificatie als winnaar.

Prijzen kunnen niet worden omgeruild en de prijzen worden niet uitbetaald in geld. Indien het gaat om een prijs op naam (reizen, abonnementen, enz.), dan staat deze automatisch op naam van de winnaar.

De organisator is niet aansprakelijk wanneer derden/ partners in gebreke zouden blijven om de prijs te overhandigen, noch bij defecten en tekortkomingen aan de prijs. 

Artikel 6: bekendmaking resultaat

De winnaars van de wedstrijd worden als volgt (in deze volgorde) gecontacteerd:

  • De winnaar krijgt een privébericht via zijn sociale mediaprofiel;
  • Indien mogelijk wordt er getelefoneerd, een email verstuurd of een brief gepost om de winnaar op de hoogte te brengen.

Indien deze acties, in deze volgorde en met wachttijd van 7 dagen tussen elke actie geen reactie opleveren wordt een andere winnaar aangeduid volgens de modaliteiten in artikel 5.

Artikel 7: reglementswijzigingen

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op https://www.kluster.work/

Artikel 8: betwistingen

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de organisator, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar [email protected]

Artikel 9: privacy

In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat Done! BV namens Kluster de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de wedstrijd. 

Done! BV verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG of GDPR). Meer details zijn terug te vinden in het privacybeleid via de website van Kluster op https://kluster.work/privacy-policy/

Gegevens worden nooit doorgegeven aan derden, uitgezonderd voor de eventuele afhandeling van de bezorging van de gewonnen prijzen. In dat geval worden de gegevens louter met dat doeleinde door de derde partij verwerkt en niet langer dan nodig hiervoor bewaard.

De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het contact op te nemen met de contactpersoon van de wedstrijd.

Artikel 10: contact

Bij vragen of problemen ivm de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij de Kluster support desk via [email protected]